Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA GIÁO DỤC NAM KỲ TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 1861-1945

Ngô Thị Minh Hằng

Tóm tắt


 

 

Trên cơ sở trình bày môi trường văn hóa giáo dục truyền thống như là điểm xuất phát của quá trình biến đổi, bài báo đã phân tích những nhân tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa giáo dục Nam Kỳ từ truyền thống đến hiện đại trên các lĩnh vực môi trường văn hóa vật chất, môi trường văn hóa xã hội, môi trường tâm lí. Bài báo đã lí giải nguồn gốc của sự biến đổi và những điểm tích cực cũng như hạn chế của quá trình biến đổi đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100